Deklaracja dostępności

Raport dostępności

Deklaracja dostępności Jedyneczka

Przedszkole nr 1 w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Jedyneczka.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane
 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywnie doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań, aby w najbliższym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Martyna Dziubiel.
 • E-mail: p1@wyszkow.eu
 • Telefon: 297424862

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 1 w Wyszkowie
 • Adres: ul. Prosta 7a, 07-202 Wyszków
 • E-mail: p1@wyszkow.eu
 • Telefon: 297424862

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Aby dostać się do budynku, należy pokonać dwoje drzwi – otwieranych ręcznie. W jednostce nie ma obszarów kontroli.

2. Przedszkole składa sie z dwóch części: parteru i piętra. Aby dostać się na piętro trzeba pokonać schody.

3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. W odległości 10 m od przedszkola znajduje się parking miejski z jednym wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

© copyright jedyneczka.info 2012
projekt strony: 84.pl [ Wyszków ]