dot. zapewnienia opieki dziecku w okresie 29.03.21-9.04.21

Szanowni Państwo,
aby Przedszkole mogło zapewnić opiekę Państwa dzieciom, rodzice są zobowiązani podpisać oświadczenie, w którym zapewnią, że realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 bądź są zatrudnieni w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, jednostce  organizacyjnej pomocy społecznej, ogrzewalni i noclegowni, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub jednostkach systemu oświaty.
Wzór oświadczenia, które należy wypełnić:
P1_Oświadczenie_rodzica_opieka_nad_dzieckiem_COVID
© copyright jedyneczka.info 2012
projekt strony: 84.pl [ Wyszków ]